مرکز تخصصی زبان هیرمند

آموزش زبان‌های بین المللی در مراکز آموزشی و دانشگاهی به دلیل ارتباط با جهان پیرامون و همچنین مطالعه‌ی منابع علمی با بهره‌گیری از زبانهای خارجی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ از این رو یکی از وظایف مهم مراکز آموزشی و دانشگاه ها تسهیل فرایند آموزش زبان‌های خارجی برای اساتید و دانشجویان می باشد. در همین راستا مرکز تخصصی زبان هیرمند (HLC) با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و با بهره گیری از تیم آموزشی متخصص در امر آموزش زبان و همچنین برنامه ریزی جامع و اختصاصی برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران شروع به برگزاری دوره‌های  General English ، IELTS ، TOEFL و همچنین کلاس‌های تخصصی Academic writing و Business English و دوره‌های آمادگی آزمون‌های تخصصی MSRT، EPT و GRE می نماید.

To Be The Best , Choose The Best

 

Hirmand Language Center

نام دورهمدت
روزهای برگزاریساعات برگزاریتاریخ شروعشهریه دوره ( تومان )
تعیین سطحرایگان
LBC 1,2,3,416 جلسهشنبه- دوشنبه – چهارشنبه16.30 الی 18200.000
 LBC 1,2,3,416 جلسهیکشنبه- سه شنبه17 الی 20200.000
HBC 1,2 ,3,416 جلسهشنبه- دوشنبه – چهارشنبه16.30 الی 18
HBC 1,2 ,3,416 جلسهیکشنبه- سه شنبه17 الی 20215.000
HBC 1,2 ,3,416 جلسهپنجشنبه صبح17 الی 20
LIC 1,2 ,3,416 جلسهشنبه- دوشنبه – چهارشنبه16.30 الی 18225.000
 LIC 1,2 ,3,416 جلسهیکشنبه- سه شنبه17 الی 20225.000
IC 1,2,3,4,516 جلسهشنبه- دوشنبه – چهارشنبه16.30 الی 18250.000
IC 1,2,3,4,516 جلسهیکشنبه- سه شنبه17 الی 20250.000
IC 1,2,3,4,516 جلسهپنجشنبه صبح8.5 الی13250.000
 IELTS16 جلسهشنبه- دوشنبه – چهارشنبه16.30 الی 18275.000
IELTS16 جلسهپنجشنبه صبح8.5 الی13275.000
TOEFL16 جلسهشنبه- دوشنبه – چهارشنبه16.30 الی 18275.000
فهرست